Index
  O projektu
  Kontakty
 


Detaily o knize
  Abstrakt
  Obsah
  Schema
  Obálka
 
Recenze J.Donát
  Recenze Z.Molnár
  Recenze P.Sodomka


www.ASPmonitor.czwww.cssi.cz--- reklama ---


www.exchange4u.cz


  O projektu

   Ve světě IS/IT je v současné době obchodní model ASP (Application Service Providing) žhavým tématem - alespoň v USA a západní Evropě. Zhruba od roku 1999 rapidně přibývá poskytovatelů aplikačních služeb, pozvolna se objevují referenční zákazníci a velikost trhu roste. Na druhou stranu kromě všude zmiňovaných výhod vyplouvají na povrch i možná rizika a problémy.

   Ptáte se, jaká je situace v České republice? I my jsme si v minulém roce položili stejnou otázku. Odpověď není tak jednoduchá. Po prozkoumání dostupných pramenů jsme zjistili, že publikovaných informací není mnoho. Proto jsme se ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci rozhodli pro zahájení projektu výzkumu trhu ASP v ČR. Úzce spolupracujeme s několika významnými hráči na českém trhu ASP. Studie bude obsahovat i světové konsekvence včetně ekonomických trendů a používaných technologií.

   Projekt vám lépe přiblíží následující charakteristiky:

Čtenáři 
  • Manažeři v zákaznických podnicích
  • Poskytovatelé aplikačních služeb
  • Odborná veřejnost z oblasti IS/IT
Cíl projektu 
Komplexně popsat mladý obchodní model vzdáleného poskytování aplikačních služeb (ASP) ve světovém i českém měřítku, upozornit na výhody a na problémy při jeho praktickém využití v různých podmínkách a navrhnout optimální řešení.
Dílčí cíle 
  • Komplexně popsat podmínky a principy, na kterých je postaven obchodní model ASP
  • Charakterizovat světový trh, odhadnout trendy vývoje.
  • Charakterizovat český trh, odhadnout trendy vývoje.


   Na podzim roku 2001 jsme zahájili první fázi projektu a provedli průzkum nabídky aplikačních služeb i poptávky po nich. Obeslali jsme cca 9000 podnikatelských subjektů se žádostí o vyplnění stručného dotazníku. Sebrané údaje posloužily k analýze poptávky. Současně jsme zjišťovali, které služby jsou k dispozici. Na závěr jsme diagnostikovali, ve kterých oblastech se nabídka s poptávkou setkávají a kde se naopak míjejí. Při vyhodnocování jsme používali metody klasické popisné statistiky a korelační analýzy. Zprávu o tomto výzkumu si můžete stáhnout z webu www.ASPmonitor.cz. Rovněž byla publikována v únorovém čísle časopisu SI a prezentována na konferenci IBM e-Business Academy v lednu 2002.

   V současné době se nacházíme ve druhé fázi projektu, kdy s vybranými zákazníky provádíme detailní analýzy jejich požadavků, názorů a zkušeností. Zároveň precizujeme mozaiku nabízených služeb. Naše práce vygraduje v cca měsíčním zkušebním provozu určité aplikační služby. Závěry by měly být k dispozici ke konci roku 2003. Bližší informace můžete nalézt na webu skupiny ASP Monitor.

   Doufáme, že výsledky našeho snažení umožní lépe využívat výhod poskytování aplikačních služeb, eliminovat možná rizika a zvýší povědomí o tomto fenoménu mezi nejširší veřejností.

Realizační tým